Mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT Český Krumlov 2016

14. až 19. března 2016      

 

Jeden svět je dnes největším filmovým festivalem dokumentárních filmů s tématikou lidských práv v Evropě a jednou z nejvýznamnějších kulturně vzdělávacích akcí v rámci celé České republiky.
Cílem projektu Jeden svět v regionu Český Krumlov je přinést veřejnosti informace, které v běžných médiích chybí nebo jsou zmiňovány jen okrajově. Dokumentární film svou délkou umožňuje hlubší pohled do dané problematiky a následné diskuze téma zasazují do širšího kontextu. Jeden svět se tak z hlediska formy stává přitažlivým i pro mladé lidi, protože film je nenudí, a tak se nenásilně dozvídají o domácím i světovém dění. Autentické lidské příběhy, které dokumentární film zprostředkovává, umožňují lépe se s tématem ztotožnit, hledat paralely s vlastním životem a přispívají k odbourávání předsudků.

 

Cíle festivalu lze shrnout do následujících bodů:
1. Snaha co nejlépe informovat místní publikum o současném světovém dění, jeho tíživých problémech a zásadních změnách. Především o takových, která masmédia nezmiňují.
2. Pomáhat přinést komplexnější a vyváženější informace a nabídnout možnost hlubšího pochopení souvislostí a důležitých zahraničně-politických a společenských témat.
3. Pěstovat solidaritu s chudými, sociálně vyloučenými a  s příslušníky menšin.
4. Přispět k veřejné diskusi o roli, kterou má a může mít český občan a český stát v globálně propojeném světě, v místě a v zemi, v níž žije.
5. Oslovit především mladé lidi, studenty, středoškoláky a prostřednictvím filmů jim představit soubor hodnot, na kterých je vystavěna svobodná a demokratická společnost.
6. Konkrétními příklady skutečných hrdinů inspirovat a posilovat ty, kteří věří, že osobní občanská angažovanost může přinést skutečnou a pozitivní změnu.
7. Podporovat rozvoj dokumentární tvorby v České republice a zároveň reflektovat historii a vývoj dokumentu jako jednoho z nejzajímavějších kinematografických žánrů.
8. Propojit problémy a otázky tematizované ve filmech s děním ve městě a v regionu.

Realizační termín a místa promítání v Českém Krumlově


Regionální krumlovský festival uskutečnil jako šestidenní od pondělí 14. do soboty 19. března 2016. Veřejné projekce probíhaly v prostorách Měststkého divadla, o.p.s. Český Krumlov - v divadelním sále. Školní projekce se uskutečňovaly v prostorách CPDM – v NZDM Bouda (od 14. do 18. března 2016), v divadelním sále Měststkého divadla  (ve dnech 17. a 18. března 2016) a v přednáškovém sále Gy\mnázia v Českém Krumlově (min. v úterý 15.- března 2016).   

Téma festivalu, výběr dokumentů, dramaturgie
V roce 2016 byl festival úprovázen mottem HLEDÁNÍ DOMOVA. Nově se tak zaměřil na oblasti, které se v minulých ročnících neobjevovaly – pečující roboty pro osamělé staré lidi, osamělost jedince v individualistické společnosti na příkladu švédského modelu, muslimské sektářství v Pákistánu, střet příznivců bicyklu se světem aut či mrazivý pohled do života v Severní Koreji. Projekce byly jako obvykle doplněny o debaty se zajímavými hosty. Abychom vyšli vstříc zahraničním návštěvníkům města, byly všechny  promítané filmy opatřeny též s anglickými titulky.

 

Realizátoři festivalu
Člověk v tísní, o.p.s. Praha, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Gymnázium Český Krumlov (Filmový klub Jeden svět)

                                

Podporovatelé a parneři regionálního festivalu v Českém Krumlově

Festival se v roce 2016 uskutečňuje za podpory a pomoci:
Města Český Krumlov, Městského divadla, o.p.s. Český Krumlov, Jihočeského kraje, společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice, společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Českokrumlovského rozvojového fondu, s.r.o., Vlašského dvora, s.r.o. Český Krumlov, Tiskárny Černý, s.r.o., divadelní kavárny Ántré, firmy Maleček Český Krumlov a hostelu Krumlov House.   

 

Pofestivalová reflexe – zpráva o průběhu MFF Jeden svět Český Krumlov 2016  

Na třech promítacích místech (v Boudě, v sále gymnázia a v divadle), kde se letos odehrávaly projekce pro školy, jsme přivítali téměř 900 žáků základních a středních škol, kteří přišli v doprovodu svých učitelů. Jsme velmi rádi za vyšší zájem mimokrumlovských škol, na festival přijelo také 8 tříd ze základních škol Křemže, Brloh, Frymburk a Loučovice.

Letošní nabídka specializovaných školních promítání přinesla řadu složitých a kontroverzních témat (válka na Ukrajině, uprchlická krize, odpovědné spotřebitelství…). Při moderovaných debatách k filmům se ukazuje velká vyspělost mladého publika -  děti jsou schopné samostatně pojmenovat základní myšlenky filmů, popsat své pocity, vybrat podstatné či zajímavé informace, kultivovaně vyjádřit pochybnost či nesouhlas, naslouchat druhé straně, případně věcně oponovat. Připravenost žáků k vyjádření vlastního názoru a k vedení dialogu ukazuje na dobrý základ, který si přináší z rodiny, ale také na skvělé vedení, kterého se jim v tomto smyslu dostává ve školách.

Veřejné projekce se konaly v sále Městského divadla. Abychom vyšli vstříc zahraničním návštěvníkům města, promítli jsme letos všechny snímky kromě českých též s anglickými titulky. Tři večerní debaty byly tlumočeny do angličtiny. Na 450 diváků mohlo zhlédnout 7 filmů, kterými se různou měrou a z různých úhlů pohledu prolínalo téma Hledání domova. K vrcholům festivalu patřily páteční a sobotní večerní projekce.  Na obě přišlo více než 110 diváků, z jejichž řad jsme zaznamenali množství nadšených ohlasů jak na film samotný, tak na následnou debatu.

Právě diskuse s hosty tvoří nedílnou součást festivalu. Po filmu Mezi věřícími debatoval s diváky senátor Tomáš Jirsa. Novinář a aktivista Martin Kontra odpověděl na dotazy k snímku Kola versus auta.  Po časosběrném dokumentu Mallory vystoupila protagonistka stejného jména, aby doplnila vše, co ve filmu nezaznělo. Za svou otevřenost, autentičnost a odhodlání bojovat s nepřízní osudu si vysloužila dlouhé ovace.  Jaromír Chlada obohatil diváky dokumentu V paprscích slunce o svou zkušenost se životem v Severní Koreji. Festival byl slavnostně zakončen filmovou esejí Švédská teorie lásky, promítání doprovodila skypová debata se sympatickým režisérem snímku Erikem Gandinim.

Jsme velmi poctěni ohlasy publika. Zdá se, že festival nalezl své příznivce v různých věkových, profesních i názorových skupinách. Mnozí diváci přicházeli opakovaně, aktivně se účastnili debat a zůstávali i po projekci ve foyer či v kavárně, aby se v neformální diskuzi podělili o své dojmy z filmu. Z bezprostředních reakcí festivalových návštěvníků (patřili mezi ně i američtí studenti FAMU) jsme vyrozuměli, že jsou velmi spokojeni s výběrem filmů, přínosností debat a celkovou profesionální úrovní.

Jednou z novinek festivalu byl tříhodinový sobotní odpolední workshop s režisérem Bohdanem Bláhovcem na téma „Jak číst film“. Bohdan Bláhovec provedl zájemce světem tvůrců dokumentárních filmů a nabídl jim možnost poučenějšího vhledu do různých režijních postupů.

MFF Jeden svět by v Českém Krumlově nemohl proběhnout bez laskavého přispění řady institucí, firem a dalších subjektů. Kromě spolupořádajících organizací - Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov,  Gymnázia Český Krumlov a společnosti Člověk v tísni – jsou to:  Město Český Krumlov, Jihočeský kraj, MŠMT, E.ON, Čevak, Vlašský dvůr, Tiskárna Černý, hostel Krumlov House a firma Maleček.

Velké poděkování za spolupráci patří také Městskému divadlu, o.p.s. Český Krumlov a Českokrumlovskému rozvojovému fondu, s.r.o.

Festival by se dále neobešel bez obětavé práce deseti dobrovolníků a dobrovolnic především z řad bývalých i současných studentů gymnázia.

Velmi si vážíme faktu, že nad festivalem již tradičně převzali záštitu starosta města Dalibor Carda a senátor Parlamentu České republiky Tomáš Jirsa. Díky všem výše zmíněným podporovatelům festival získává na profesionalitě, návštěvnosti a oblibě ve městě i celém regionu.

Těšíme se na Vás na MFF Jeden svět 2017!

 

 

 

 

 

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha